CLUBKLEDING

Clubkleding
Soort pak Prijs
Skeelerpak €50,00
Skeelerjack €40,00
Wielershirt (alleen volwassen maten) €54,00
Skeelerbroekje (alleen volwassen maten) €30,00

Verkoop kleding: Angela Korenberg | 06 – 12809682

SPORT-TECHNISCH PLAN

Sport-technisch plan inline-skating 2013

Algemeen.

Dit Sport technisch plan plan is een hulpmiddel om de jeugd van de skeelerclub op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde inline-skating opleiding aan te bieden.

Jeugd is de toekomst voor de skeelerclub. Door de jeugd op een leuke manier trainingen te geven blijven ze actief aan de sport deelnemen en kunnen ze doorgroeien naar wedstrijdrijders. Door jeugd  te binden aan onze club zullen we ook groeien. We moeten dus voldoende uitdaging bieden.

Met dit sport-technisch plan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (taken, opleidingen, nevenactiviteiten en materialen), alsme­de op technisch gebied (trainingen, trainingsvormen, wedstrijden, coachen en dergelijke). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders.

Dit sport-technisch is vooral geschreven naar de praktijk en dient als startstuk. Het op papier hebben van een sport-technisch plan betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal van jaar tot jaar bijgesteld moeten worden.

De jeugdcommissie staat altijd open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze verwerken in dit plan na afstemming met het bestuur.

Visie op inline-skaten voor de jeugd.

Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (bele­ving), gestructureerd te laten skeeleren.

Alle jeugd inline-skaten zullen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het skeeleren  aangeboden dienen te krijgen. Het gaat dan met name over techniek en behendigheid, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Tevens dienen we aandacht te geven aan aanschaf en onderhoud van skeelers, beschermingsmiddelen en kleding.

De jeugd moet in verschillende leeftijdsgroepen inline-skating lessen krijgen. Daarnaast dienen we de mogelijkheid te bieden om recreatief te skeeleren (puur voor het plezier), opleidingsskeeleren (jeugd die het in zich heeft om door te groeien naar de selectie trainingen) en om geselecteerd te worden voor wedstrijd(selectie)trainingen en het rijden van wedstrijden. Voor ieder wat wils en laat duidelijk zijn ieder lid is even belangrijk voor de club.

Na de jeugd dienen we deze mogelijkheden voort te zetten zodat de overgang naar de senioren geborgd is. Dit dient nader uitgewerkt te worden in het seniorenplan.

Inline-skaten is op zich een individuele sport. Toch dient tijdens de jeugd het sociale aspect (het omgaan met elkaar, samen iets bereiken, gezelligheid) steeds aandacht moeten krijgen. Waarden en normen zijn een belangrijk aandachtspunt.

Prestaties zullen ondergeschikt moeten zijn aan het opleiden. Het beleven van plezier is maatgevend. Plezier heb je ook wanneer je goed presteert en daarom zullen er voor alle categorieën wedstrijdjes zijn.

Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak. Daarom is het ook zo belangrijk dat zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid worden.

Om dit alles mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de skeelervereniging steeds over een goede accommodatie beschikt waaronder een wedstrijd/trainingsbaan , opslagruimten en kantine.

Normen en Waarden.

Binnen de skeelerclub hechten wij veel waarden aan de volgende gedragsregels:

 • Sociaal (het omgaan met elkaar).
 • Respect voor elkaar.
 • We zijn open en eerlijk naar elkaar.
 • Samen iets bereiken.
 • Gezelligheid en plezier gaan voor prestatie.
 • Bij valpartijen en andere calamiteiten verwachten we betrokkenheid van de trainer richting de rijder en zijn of haar ouders.
 • De trainer zal anderen binnen de jeugd aanspreken op ontoelaatbaar gedrag.

Organisatie

Doelstellingen en uitgangspunten;

Een goede organisatie (het fundament van een vereniging) is van primair belang. Met dit onderdeel van het sport-technisch plan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken dienen plaats te vinden.

De jeugdcoördinator bewaakt het sport-technisch plan. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke.

Een goede organisatie maakt het mogelijk dat:

 • de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen skeeleren;
 • het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen;
 • alle betrokkenen (skeeleraars, leiders, trainers en ouders/ verzorgers) zich aan de afspraken houden
 • er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling;
 • er een prettige sfeer heerst.

Jeugdcommissie in de organisatiestructuur van de skeelervereniging.

Bestuur
In het bestuur zit de jeugdcoördinator als bestuurslid.
Jeugdcommissie.
We kennen de volgende functies binnen de jeugdcommissie:

 • Jeugdcoördinator (voorzitter)
 • Coördinator trainers
 • Lid activiteiten

Daarnaast vallen de trainers onder de Jeugdcoördinator te weten:

 • 1e Trainer selectie
 • 2e Trainer selectie
 • Trainer jeugd (4x)
 • Trainer recreanten (2x)

Jeugdcommissie en overlegvormen.

De jeugdcommissie dient er voor te zorgen dat, met name op organisatorisch vlak, het jeugdskeeleren binnen de vereniging soepel verloopt. Het bestuur van de skeelerclub blijft eindverantwoordelijk, de jeugdcommissie dient desgevraagd verantwoording af te leggen.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: jeugdcoördinator, coördinator trainers en (gewenst) twee overige leden. De jeugdcoördinator is in financiële aangelegenheden de contactpersoon naar het bestuur (naar de penningmeester). De taken van de leden van de jeugdcommissie komen in de volgende paragraaf aan de orde.

De belangrijkste taken van de jeugdcommissie worden hieronder kort uiteengezet.

 • De jeugdcommissie bewaakt het sport-technisch plan. Het bestuur blijft eindverantwoordelijke.
 • Het clubbestuur heeft tot taak het werven van trainers voor de jeugdteams, de jeugdcommissie zal hierin ondersteunen.
 • De coördinator trainers begeleidt en ondersteunt de jeugdtrainers in het veld.
 • De belangrijkste afspraken voor de trainers zijn opgenomen in de vrijwilligersovereenkomst, welke steeds bij aanvang van het seizoen met alle trainers wordt afgesloten.

Overlegvormen met betrokkenen;

 • De jeugdcommissie organiseert aan het begin van het seizoen een trainers bijeenkomst waarin de 1e trainer selectie de opzet van de trainingen voor het nieuwe seizoen toelicht. Dit is de basis voor de overige trainingen.
 • De jeugdcoördinator en de coördinator trainers hebben regelmatig overleg met de trainers.
 • De jeugdcoördinator en coördinator trainers houdt op het einde van het seizoen een evaluatiegesprek met de trainers van ieder jeugdteam en de recreanten.
 • De jeugdcommissie zorgt gedurende het seizoen voor actuele, algemene informatie aan de trainers.
 • De jeugdcommissie zorgt voor aanvang van en gedurende het seizoen dat de ouders van de jeugd worden geïnformeerd.

Taakomschrijving functies.

Jeugdcoördinator;

De jeugd coördinator zit de vergaderingen van de jeugdcommissie en de bijeenkomsten met de jeugd, – en selectietrainers voor. Hij of zij is dan ook verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de commissie leden onderling en naar de trainers.

Dit betreft:

 • Vrijwilligersovereenkomsten
 • trainingstijden
 • trainers
 • goede aansluiting recreatief en wedstrijd skeeleraars
 • goede aansluiting jeugd en recreanten
 • trainingsprogramma’s
 • hulpmiddelen

Daarnaast zorgt hij voor de uitvoering van het sport-technisch plan, het organiseren van activiteiten en het betrekken van de ouders bij activiteiten binnen de club.
Hij is lid van het bestuur van de skeelervereniging zodat jeugdzaken goed afgestemd worden met het bestuur.
Beheert de financiën van de jeugdcommissie en stemt deze nauw af met de penningmeester van de skeelerclub.

Coördinator trainers;

De coördinator trainers is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de trainingen op de trainingsavonden. Tevens bepaald hij samen met de overige trainers de inhoud van de trainingen en welke middelen er benodigd zijn, passend binnen het trainingsprogramma gepresenteerd door de 1e trainer selectie.
Hij stemt met de trainers van de selectie het programma af voor de overige jeugdleden zodat ervaringen over en weer gedeeld en gebruikt worden.
Hij zorgt voor afwisseling in de trainingen.
Hij zorgt voor het aanwezig zijn van de aanwezigheids aftekenlijsten trainers en rijders.
Is aanspreekpunt op de baan voor de jeugdtrainers.

Lid activiteiten;

Deze leden zijn medeverantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd. En worden door de jeugdcoördinator aangestuurd.

De Trainers;

We kennen de volgende trainers met hun specifieke taken.

1e Trainer selectie

De 1e trainer selectie kent de volgende taken;

 • Verzorgen en het geven van de trainingen aan de selectie groep.
 • Zorgen voor een trainingsprogramma per avond voor de selectie groep.
 • Maken jaarplanning van activiteiten, bijzondere trainingen etc voor de selectie groep (gereed half februari) incl. vakantieplanning (gezamenlijk met jeugdcoördinator). Halverwege elke maand wordt door de 1e Trainer Selectie de planning voor de komende maand definitief gemaakt.
 • Goede afstemming en taakverdeling met de 2e Trainer Selectie.
 • Goede communicatie met 2e trainer selectie, rijders en jeugdcoördinator.
 • Om een goede synergie tussen de jeugdtrainingen en de selectie trainingen te krijgen stelt de 1e trainer selectie een basis programma op voor de jeugd op de dinsdag en donderdag avond. Op deze wijze bewerkstelligen we dat we de jeugd goed opleiden om door te stromen naar de selectie.
 • Regelmatig te zien bij wedstrijden. Bij bepaalde wedstrijden zijn jullie aanwezig, deze wedstrijden zullen we in overleg bepalen.

2e Trainer selectie

De 2e trainer selectie kent de volgende taken;

 • Samen met de 1e trainer selectie verzorgen en het geven van de trainingen aan de selectie groep.
 • Ondersteuning bij het maken van de jaarplanning van activiteiten, bijzondere trainingen etc voor de selectie groep (gereed half februari) incl. vakantieplanning (gezamenlijk met jeugdcoördinator). Halverwege elke maand wordt door de 1e Trainer Selectie de planning voor de komende maand definitief gemaakt.
 • Goede afstemming en taakverdeling met de 1e Trainer Selectie.
 • Ondersteuning bij het bijhouden van de aanwezigheidslijsten van de rijders en trainers op de trainingsavonden en deze aan het eind van de maand laten ondertekenen voor akkoord door J. Bretveld.
 • Goede communicatie met 1e trainer selectie, rijders en jeugdcoördinator.
 • Om een goede synergie tussen de jeugdtrainingen en de selectie trainingen te krijgen stelt de 1e trainer selectie een basis programma op voor de jeugd op de dinsdag en donderdag avond. Op deze wijze bewerkstelligen we dat we de jeugd goed opleiden om door te stromen naar de selectie. De 2e trainer selectie ondersteunt hierbij.
 • Regelmatig te zien bij wedstrijden. Bij bepaalde wedstrijden zijn jullie aanwezig, deze wedstrijden zullen we in overleg bepalen.

Trainer Jeugd (4 trainers)

De trainer jeugd kent de volgende taken.

 • Verzorgen en het geven van de trainingen aan de toegewezen en besproken Jeugd groep(en).
 • Verzorgen van een trainingsopzet per avond voor de Jeugd.

Trainer recreanten

De trainer recreanten kent de volgende taken.

 • Verzorgen en het geven van de trainingen aan de Recreantengroep.
 • Verzorgen van een trainingsopzet per avond voor de Recreanten

Daarnaast hebben alle trainers de taak;

 • De rijders te attenderen op de plicht tot het dragen van beschermingsmiddelen (helm, elleboog, pols, en kniebeschermers. Zonder deze middelen geldt een eigen risico in geval van letselschade van € 1500,-
 • 2 maandelijkse evaluatie gezamenlijk met de jeugdcommissie (Andre Wieberdink en Jeroen Bretveld) over de opzet van de jeugd trainingen, de ontwikkelingen van de rijders en eventuele aanpassingen.
 • Bijhouden van de aanwezigheidslijsten van de rijders en trainers op de trainingsavonden en deze aan het eind van de maand laten ondertekenen voor akkoord door J. Bretveld.
 • Minimaal maandelijkse afstemming met de jeugdcoördinator.
 • Training op techniek, behendigheid, snelheid en uithoudingsvermogen.
 • Het maximale uit iedere rijders(ster) proberen te halen en hierop individueel inspelen.

Trainingen

 • We hebben de volgende trainingen.
 • Selectie Jeugd opleidings inline-skating
 • Jeugd Recreanten
 • Selectie

De selectie traint 2 x per week.
In de selectie zitten inline-skaters die wedstrijden (willen gaan) rijden.
Vanaf pupillen 1 is men verplicht een licentie te nemen.
De selectie wordt getraind door twee trainers.
Het trainingsprogramma is afgestemd op de NK wedstrijden.
In de selectie zitten naast de jeugd ook de recreanten die wedstrijden rijden.
Het trainingsprogramma is afgestemd op het voorbereiden en rijden van wedstrijden.

Jeugd opleidingsskeeleren;

Deze groep jeugd krijgt naast de trainingen voor de jeugd welke hierna worden beschreven tevens een extra training waarbij ze worden voorbereid op de overgang naar de selectie rijders. Het is denkbaar dat recreanten die willen doorstromen naar de selecte (wedstrijden) ook mee trainen met deze groep.

Het trainingsprogramma is afgestemd op voorbereiding en rijden van wedstrijden.

Jeugd;

De jeugd traint 1x per week.

In de jeugd zitten de  inline-skaters die voor het plezier en hobby skeeleren en mogelijk het skaten als een sport willen gaan beoefenen.
De jeugd is onderverdeeld in verschillende groepen afhankelijk van de leeftijd.
Per groep is er een trainer.
Het trainingsprogramma is afgestemd op plezier en behendigheid.

Recreanten;

Dit betreft de groep  inline-skaters na de categorie kadetten.
Het is een groep die bestaat uit recreatief skeeleren tot fanatiek skaten. Beginners tot gevorderden.
Afhankelijk van de  inline-skaters wordt de groep ingedeeld en worden de trainingen hierop afgestemd.
Het trainingsprogramma is afgestemd van beginners tot fanatiek skaten.
Het is wenselijk om per trainingscategorie de inhoud van de trainingen beschreven te hebben.

Materialen;

De benodigde materialen dienen aan te sluiten op het trainingsprogramma opgesteld door de 1e trainer selectie. Indien het tot de mogelijkheden behoort, zullen er nieuwe materialen aangeschaft worden benodigd voor de trainingen.

Op dit moment zijn de beschikbare materialen:

 • pionnen
 • hockey sticks
 • stopwatches
 • hellingbaan

Activiteiten;

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten per jaar om de gestelde doelstellingen in de visie te realiseren.

Promotiedag, start van het seizoen;

Doel: Nieuwe jeugdleden te interesseren in de inline-skate sport. Dit wordt georganiseerd buiten de jeugdcommissie. Op deze dag kan de jeugdcommissie haar plan toelichten aan ouders.

Wedstrijden;

Tijdens de jeugdtrainingen zal er regelmatig een wedstrijdelement ingebracht worden bv 100 meter sprint.
Voor de jeugd zal een jeugd toernooi georganiseerd worden waarbij men zonder licentie kan rijden (laagdrempelig).
De jeugd zal aangemoedigd worden tot deelname aan het (laagdrempelige toernooi) in Heerde.
De jeugd en selectierijders zullen aangemoedigd worden om deel te nemen aan de stouwdam competitie en het rijden van wedstrijden met licentie.

Diploma skeeleren;

Diverse behendigheidsoefeningen af te leggen voor het verkrijgen van een diploma.

Elfstedentocht;

Afsluiting seizoen. Leuke inline-skaters avond op de baan met diverse hindernissen.

Andere activiteiten;

Andere mogelijke activiteiten zijn:

 • Informatie bijeenkomst onderhoud inline-skates.
 • Informatie bijeenkomst kleding en veiligheidsmiddelen.

Kalender;

Gezamenlijk met het bestuur zal de jeugdcoördinator een jaarplanning opstellen.

Financiën;

Aan de hand van de activiteiten zal de jeugdcoördinator een begroting per jaar opstellen en deze afstemmen met de penningmeester en bestuur. Tevens levert de jeugdcoördinator jaarlijks een overzicht van de uitgevoerde trainingen en vergoedingen per trainer.

Communicatie;

Communicatie vindt plaats via de volgende kanalen:

 • website
 • e-mail
 • mondeling tijdens de trainingsavonden.

Jeugdcoordinator

Versie 2012, 4 februari 2012

LINKS

SKEELERCLUB OLDEBROEK